Payment policy/ Uvjeti plaćanja

HRV:

Načini plaćanja

Naše proizvode šaljemo širom svijeta i prihvaćamo plaćanja od kupaca iz cijelog svijeta.

Načini plaćanja su:

  • Kreditne / debitne kartice pruža CorvusPay
  • Plaćanje po ponudi

Uplate se mogu izvršiti ovim karticama:

             

 Valuta

Sve narudžbe obrađivat će se u hrvatskoj nacionalnoj valuti - hrvatskim kunama (HRK), s PDV-om po važećim cijenama i točne su u trenutku unosa podataka u sustav.

Kupcima iz inozemstva sva plaćanja vršit će se u hrvatskoj valuti. Iznos za koji će se naplatiti vaš račun kreditne kartice dobiva se pretvaranjem cijene  u eurima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Tijekom naplate kreditne kartice, isti iznos pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kompanija. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Prihvatljive kreditne / debitne kartice

Prihvaćamo MasterCard, Maestro i Visa

Cijene i plaćanje

Cijena proizvoda (s PDV-om) bit će cijena navedena na stranicama narudžbe kada ste naručili.

Sigurnost internetskih plaćanja

 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

      

ENG:

Payment Options               

We ship worldwide and accept payments from customers all over the world.

Payment methods are:

  • Credit/Debit cards provided by CorvusPay
  • Direct Back Transfer 

Payments can be made with these cards: 

        

Currency

All orders will be processed in the Croatian national currency – the Croatian kuna (HRK), VAT inclusive at the current rates and are correct at the time of entering the information onto the system.
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Acceptable Credit / Debit Cards

We accept MasterCard, Maestro and Visa

Pricing and Payment

The price of the product (VAT included) will be the price indicated on the order pages when you placed your order. 

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard - the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.
All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.